مناطق حفاظت شده به محدوده ای از عرصه های منابع طبیعی اتلاق می شود که به لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران و احیاء آن ضمن رعایت حقوق و بهره برداری،


مناطق حفاظت شده 

 

 

مناطق حفاظت شده به محدوده ای از عرصه های منابع طبیعی اتلاق می شود که به لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران و احیاء آن ضمن رعایت حقوق و بهره برداری، جوامع محلی ایجاد گردیده اند. در زیر کلیه مناطق حفاظت شده ایران شامل اطلاعات کامل منطقه به همراه عکس ارائه شده است.

 

 

مناطق حفاظت شده ایران :

 

 

 

 

 

مقالات مرتبط :