نام دروس کارشناسی جغرافیا


نام درس

نظری

عملی

پیشنیاز

نام درس

نظر

عملی

پیشنیاز

جغرافیای پیش

2

-

-

 

تاریخ علم جغرافیا

2

-

فلسفه جغرافیا

فارسی پیش

2

-

-

 

ژئومورفولوژی ایران

2

-

مبانی ژئومورفولوژی 2دینامیک

ریاضی پیش

2

-

-

 

جغرافیای جمعیت ایران

2

-

مبانی جغرافیای جمعیت

زبان پیش

2

-

-

 

جغرافیای اقتصادی ایران1کشاورزی

2

-

نظریه های اقتصادی .مبانی جغرافیای اقتصادی2

زمین در فضا

2

-

-

 

متون جغرافیا به زبان خارجه1

2

-

زبان خارجه

نقشه خوانی

1

1

-

 

کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای

1

1

اصول سنجش از دور

زمین شناسی برای جغرافیا

2

-

-

 

نقشه برداری

2

1

کارتوگرافی

فلسفه جغرافیا

2

-

-

 

مبانی جغرافیای روستایی

2

-

مبانی جغرافیای اقتصادی 2

جمعیت شناسی و تنظیم خانواده

2

-

-

 

اشنایی با قران کریم

1

-

-

انتخاب از گروه معارف

2

-

-

 

انتخاب از گروه معارف

2

-

-

جمع واحد

20

 

 

جمع واحد

20

 

ترم دوم                                                          ترم ششم

نام درس

نظری

عملی

پیشنیاز

 

نام درس

نظری

عملی

پیشنیاز

ریاضیات(1)

2

-

ریاضی پیش

 

جغرافیای خاکها

2

-

آب وهوای  کره زمین- مبانی ژئومورفولوژی2

آمار و احتمالات(1)

2

-

-

 

منابع و مسائل آب در ایران

2

-

آب و هوای ایران -جغرافیای آبها

کارتوگرافی

2

-

نقشه خوانی

 

جغرافیای سیاسی

2

-

-

مبانی اقلیم شناسی

2

-

-

 

جغرافیای روستایی ایران

2

-

مبانی جغرافیای روستایی

مبانی  ژئومورفولوژی  (ساختمانی)

2

-

زمین شناسی برای جغرافیا

 

جغرافیای اقتصادی ایران 2صنعت….

2

-

جغرافیای اقتصادی ایران1 کشاورزی

فارسی عمومی

3

-

فارسی پیش

 

متون جغرافیابه زبان خارجه2

2

-

متون جغرافیا به زبان خارجه 1

تربیت بدنی (1)

-

1

-

 

اقتصاد روستایی

2

-

نظریه های اقتصادی و اقتصاد توسعه

زبان خارجه

3

-

زبان پیش

 

اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی

2

-

اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای

جمع واحد

17

 

 

انتخاب از گروه معارف

2

-

-

 

 

 

 

 

جمع واحد

18

 

ترم سوم                                                         ترم هفتم

نام درس

نظری

عملی

پیشنیاز

 

نام درس

نظری

عملی

پیشنیاز

نظریه های اقتصادی و اقتصاد توسعه

2

-

-

 

منابع و ماخذ جغرافیای ایران

2

-

-

مبانی علم جغرافیا

2

-

-

 

جغرافیای زیستی

2

-

جغرافیای خاکها

آمار و احتمالات (2) و کاربرد آمار در جغرافیا

2

-

ریاضی 1 و آمار 1

 

جغرافیای کوچ نشینی

2

-

مبانی جغرافیای روستایی- مبانی جغرافیای شهری

ریاضیات (2)

2

-

ریاضی 1

 

جغرافیا و صنعت  توریسم

2

-

جغرافیای شهری در ایران- جغرافیای روستایی ایران- جغرافیای جمعیت ایران

آب و هوای کره زمین

2

-

مبانی اقلیم و آمار1

 

ویزگی های جغرافیائی کشورهای اسلامی

2

-

-

مبانی زئومورفولوژی (2) دینامیک

2

-

مبانی زئومورفولوژی1

 

برنامه ریزی روستایی درایران

2

-

مبانی جغرافیای روستای و جغرافیای روستایی ایران

مبانی جغرافیای اقتصادی(1) کشاورزی

2

-

-

 

جغرافیای تاریخی با تاکید بر ایران

2

-

-

تربیت بدنی(2)

-

1

تربیت بدنی1

 

روشهای تحلیل جمعیت

2

-

مبانی جغرافیای جمعیت

مبانی جغرافیای شهری

2

-

-

 

انتخاب از گروه معارف

2

-

-

انتخاب از گروه معارف

2

-

-

 

انتخاب از گروه معارف

2

-

-

جمع واحد

19

 

 

جمع واحد

20

 

ترم چهارم                                                         ترم هشتم

نام درس

نظری

عملی

پیشنیاز

 

نام درس

نظری

عملی

پیشنیاز

روش تحقیق

1

1

ریاضی1 و آمار1

 

ویژگیهای جغرافیای انسانی مناطق خشک ایران

2

-

-

اصول سنجش از دور

2

-

نقشه خوانی

 

ویزگی های جغرافیایی کشورهای توسعه یافته

2

-

-

کامپیوتر در جغرافیا

2

-

-

 

کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی

2

-

کلیه دروس جغرافیای طبیعی ایران

جغرافیا ی آبها

2

-

-

 

اقتصاد کوچ نشینان

2

-

اقتصاد روستایی و مبانی کوچ نشینی

آب و هوای ایران

2

-

آب وهوای کره زمین

 

روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

2

-

جغرافیای شهری ایران و جغرافیای روستایی ایران

اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه  ای

2

-

-

 

برنامه ریزی شهری  در ایران

1

1

جغرافیای  شهری ایران و مبانی جغرافیای شهری و اقتصاد شهری

مبانی جغرافیای جمعیت

2

-

-

 

کارگاه برنامه ریزی روستایی و منطقه ای در ایران

1

1

برنامه ریزی  روستایی در ایران و جغرافیای روستایی ایران

جغرافیای شهری ایران

2

-

مبانی جغرافیای شهری

 

آشنایی با اینترنت

1

1

-

مبانی جغرافیای اقتصادی 2صنعت حمل و نقل

2

-

مبانی اقتصادی1

 

جمع واحد

20

 

انتخاب از گروه معارف

2

-

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

19

1

20