منابع و مآخذ        
ردیف نام خانوادگی نام مولف نام کتاب
ناشر
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)      
1 شکوئی حسین دیدگاه های نو در جغرافیای شهری
سمت
2 فرید یدالله جغرافیا و شهرشناسی   دانشگاه تبریز
3 نظریان اصغر جغرافیای شهری ایران   پیام نور
4 رضوانی علی اصغر روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران   پیام نور
5 شکوئی حسین جغرافیای شهری    پیام نور
برنامه ریزی شهری      
6 زیاری کرامت الله برنامه ریزی شهری جدید   سمت
7 شیعه اسماعیل مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری
دانشگاه علم و صنعت
8 مشهدی زاده

منابع و مآخذ        
ردیف نام خانوادگی نام مولف نام کتاب
ناشر
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)      
1 شکوئی حسین دیدگاه های نو در جغرافیای شهری
سمت
2 فرید یدالله جغرافیا و شهرشناسی   دانشگاه تبریز
3 نظریان اصغر جغرافیای شهری ایران   پیام نور
4 رضوانی علی اصغر روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران   پیام نور
5 شکوئی حسین جغرافیای شهری    پیام نور
برنامه ریزی شهری      
6 زیاری کرامت الله برنامه ریزی شهری جدید   سمت
7 شیعه اسماعیل مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری
دانشگاه علم و صنعت
8 مشهدی زاده ناصر تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران
دانشگاه علم و صنعت
9 مجتهدزاده غلامحسین برنامه ریزی شهری در ایران
پیام نور
10 سلیمانی محمد درآمدی بر مبانی برنامه ریزی شهری
جهاد دانشگاهی تربیت معلم
11 رهنمایی محمد تقی مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی
وزارت مسکن و شهر سازی
فلسفه جغرافیا  
 
12 شکوئی حسین اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا
گیتاشناسی
13 شکوئی حسین فلسفه جغرافیا
گیتاشناسی
14 شکوئی حسین کلیات و فلسفه جغرافیا
پیام نور
15 شکوئی حسین مکتب های جغرافیایی و جغرافیای کاربردی
آستان قدس رضوی
16 فرید یدالله سیر اندیشه در جغرافیای انسانی
دانشگاه تبریز
17 مشیری سید رحیم منابع و مآخذ جغرافیای ایران
پیام نور
18 تبریزی جلال جغرافیا ،تاریخ و مفاهیم
سیر و سیاحت
78 فرید یدالله شناخت شناسی و مبانی جغرافیای انسانی
دانشگاه آزاد واحد اهر
جغرافیای روستایی و کوچ نشینی
 
19 مشیری سید رحیم جغرافیای کوچ نشینی (مبانی و ایران)
سمت
20 امان اللهی بهاروند اسکندر کوچ نشینی در ایران
آگاه
21 مشیری سید رحیم جغرافیای کوچ نشینی (مبانی و ایران)
پیام نور
22 فشارکی پریدخت جغرافیای روستایی (عمومی)
دانشگاه آزاد
23 مهدوی مسعود مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران
سمت
24 مهدوی مسعود جغرافیای روستایی ایران
پیام نور
25 سعیدی عباس مبانی جغرافیای روستایی
سمت
26 فرجی عبدالرضا جغرافیای اقتصادی ایران
پیام نور
79 حسینی ابری حسن سید مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران
دانشگاه اصفهان
برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی
 
27 معصومی اشکوری حسن سید اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای
مولف
28 زمردیان محمد جعفر اصول و مبانی عمران ناحیه ای
طلوع آزادی
29 آسایش حسین اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای
پیام نور
30 آسایش حسین اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی
پیام نور
31 آسایش حسین کارگاه برنامه ریزی روستایی
پیام نور
32 آسایش حسین برنامه ریزی روستایی در ایران
پیام نور
33 مهندسین مشاور   رهنمودهایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی
جهاد سازندگی
ژئومورفولوژی(مبانی و ایران)
 
34 محمودی فرج الله ژئومورفولوژی(ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک بیرونی)
دانشگاه تهران
35 محمودی فرج الله ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی اقلیمی)
دانشگاه تهران
36 محمودی فرج الله ژئومورفولوژی دینامیک
پیام نور
37 محمودی فرج الله ژئومورفولوژی ساختمانی
پیام نور
38 جداری عیوضی جمشید ژئومورفولوژی ایران
پیام نور
39 حریریان محمود کلیات ژئومورفولوژی ایران
دانشگاه آزاد
40 محمودی فرج الله ژئومورفولوژی اقلیمی
پیام نور
41 خیام مقصودی ژئومورفولوژی ساختمانی
نیما
42 احمدی حسن  ژئومورفولوژی کاربردی
دانشگاه تهران
84 علایی طالقانی محمود ژئومورفولوژی ایران
قومس
آب و هواشناسی  
 
44 علیجانی بهلول مبانی آب و هواشناسی
سمت
45 علیجانی بهلول آب و هوای ایران
پیام نور
46 صداقت محمود زمین و منابع آب
پیام نور
منابع آب و خاک  
 
47 کردوانی پرویز منابع و مسائل آب در ایران
دانشگاه تهران
48 کردوانی پرویز منابع و مسائل آب در ایران(آبهای شور)
قومس
49 کردوانی پرویز مناطق خشک
دانشگاه تهران
50 کردوانی پرویز جغرافیای خاکها
دانشگاه تهران
51 کردوانی پرویز جغرافیای خاکها
پیام نور
53 صداقت محمود منابع و مسائل آب
پیام نور
54 علیزاده امین اصول هیدرولوژی کاربردی
آستان قدس رضوی
55 مهدوی مسعود هیدرولوژی آبهای سطحی ایران
سمت
56 رامشت محمد حسین جغرافیای خاکها
دانشگاه اصفهان
57 بای بوردی محمد خاک، تشکیل و طبقه بندی
دانشگاه تهران
منابع جغرافیای انسانی  
 
58 سهامی  سیروس جغرافیای انسانی
رایزن
59 صیفی نژاد جواد مبانی جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
60 بدری فر منصور جغرافیای انسانی ایران
پیام نور
جغرافیای سیاسی  
 
61 میر حیدر(مهاجرانی) دره مبانی جغرافیای سیاسی
سمت
62 میر حیدر(مهاجرانی) دره جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا
دفتر مطالعات سیاسی
63 عزتی عزت الله ژئواستراتژی
سمت
64 عزتی عزت الله ژئوپولتیک
سمت
جفرافیای جمعیت  
 
65 مهدوی مسعود اصول و مبانی جغرافیای جمعیت
قومس
66 مهدوی مسعود جغرافیای جمعیت
پیام نور
67 نظریان اصغر جغرافیای جمعیت ایران
پیام نور
68 فرید یدالله جغرافیای جمعیت
دانشگاه تبریز
اصول و تکنیکهای عکسهای هوایی و ماهواره ای
 
69 زبیری محمود اصول تفسیر عکسهای هوایی
دانشگاه تهران
70 علیزاده ربیعی حسن سنجش از دور(اصول و کاربرد)
سمت
71 علیجانی بهلول اصول عکسهای هوایی(جغرافیا)
پیام نور
72 رضوانی علی اصغر کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا
پیام نور
73 چهرازی علی بابا فتوژئولوژی
پیام نور
کارتو گرافی  
 
74 زاهدی مجید مقدمه ای بر کارتوگرافی
سمت
75 جداری عیوضی جمشید نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا
پیام نور
76 کشکولی قاسمعلی نقشه برداری نظری
پیام نور
77 نوبخت شمس نقشه برداری
دانشگاه علم و صنعت
برنامه ریی ناحیه ای و روستایی  
 
80 زیاری کرامت الله اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
دانشگاه یزد
81 حسین زاده دلیر کریم برنامه ریزی ناحیه ای
 
82 پاپلی یزدی محمد حسین نظریه های توسعه روستایی
 
83 مطیعی لنگرودی سید حسن برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران
 
آمار (برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم)

85 مهدوی مسعود آمار و احتمال در جغرافیا    
جغرافیای جمعیت      
86 جوان جعفر جغرافیای جمعیت ایران